0
dự kiến, Palm Garden sẽ hưởng ứng những cư dân đầu tiên đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. hiện tại, dự án vẫn còn nằm trong GĐ đã đi vào hoạt động và đã ra mắt nhà mẫu vào một số tháng đầu của năm

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments